• Promocja!

  Promocja dla nowych klientów. -50% przez pierwsze dwa miesiące!

 • Zniżka 10%

  Poleć nas swoim znajomym a otrzymasz jednomiesięczną zniżkę w wysokości 10%.

 • Dojazd!

  Dysponujemy możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów.


Biuro Rachunkowe EMA - Poradnik

CHCESZ ZAŁOŻYC SPÓŁKĘ ALE NIE WIESZ NA JAKI RODZAJ SIĘ ZDECYDOWAĆ?

Poniżej przedstawiamy rodzaje spółek jakie można założyć w naszym kraju.
W Polsce spółki dzielą się na osobowe oraz kapitałowe.

Osobowe to:

 • cywilna – najprostsze rozwiązanie jeżeli chcemy wybrać za profil działalności spółkę. Rejestracji dokonuje się szybko i na tyle łatwa że nie potrzeba do tego doświadczenia. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają równo majątkiem wspólnym jak i indywidualnym. Nie jest wymagany kapitał zakładowy.
 • jawna – jest to spółka, która nie posiada osobowości prawnej, określana mianem „ułomnej”.Mogą ją utworzyć osoby fizyczne jak i prawne, a za zobowiązania odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Nie jest wymagany kapitał zakładowy.
 • partnerska - ten rodzaj spółki przeznaczonych jest tylko i wyłącznie dla ludzi, wykonujących wolne zawody. Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki gdy są one uzależnione od poczynań związanych z wolnym zawodem wspólników oraz za zadziałania pracowników zatrudnionych w spółce. W pozostałych kwestiach odpowiedzialność jest solidarna. Kapitał zakładowy nie jest wymagany aczkolwiek wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.
 • komandytowa – jest to rodzaj spółki, w której skład wchodzą przynajmniej dwie osoby z czego jedna jest komandytariuszem a druga komplementariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i jest jej reprezentantem natomiast komandytariusz odpowiada tylko do sumy komandytowej. Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.
 • komandytowo-akcyjna – jest to spółka, w której jeden wspólnik - komplementariusz odpowiada bez ograniczeń drugi natomiast musi być akcjonariuszem, nie odpowiadającym za zobowiązania spółki. W tym rodzaju spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 50.000zł oraz prowadzenie pełnej księgowości.

Kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to bardzo popularna forma prowadzenia spółki kapitałowej, która jest zakładana w celu dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób. Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5.000zł przy wartości nominalnej jednego zakładu minimum 50zł. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem a reprezentuje ją zarząd, który może być także inwestorem zagranicznym.
 • spółka akcyjna – to spółka, której rejestracja wymaga aktu notarialnego i nabywa odpowiedzialność prawną z momentem wpisania do rejestru handlowego. W tej spółce akcjonariusze odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy to minimum 100.000 złotych a jeżeli spółka chce prowadzić giełdę to kapitał musi być nie mniejszy niż 40 mln zł. Wymagana pełna księgowość, publikacja rocznych raportów oraz ma obowiązek audytu.

Chcesz założyć własną firmę ale obawiasz się iż jest to skomplikowany proces?
Obecnie jest to krótki i łatwy proces, który ogranicza się do odwiedzenia między innymi Urzędu Miasta a marzenie a posiadaniu własnej firmy może stać się realne.
Zatem poniżej przedstawiamy punkty działania:

1. Pierwszym punktem, do którego należy się udać jest Urząd Miasta lub gminy w którym się mieszka i zgłoszenie tam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, który powinien zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • nazwę firmy (nieobowiązkowo)
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy
 • adres siedziby firmy
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • miejsce/a wykonywania działalności
 • datę rozpoczęcia działalności

Aby móc zarejestrować firmę należy mieć ze sobą dowód osobisty, a jeżeli formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna to każdy ze wspólników dokonuje rejestracji osobiście i każdy osobno wnosi opłatę. Na działanie urzędu czyli wpis firmy do ewidencji działalności gospodarczej należy odczekać 14 dni za wyjątkiem spraw nie wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, które są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

2. Drugim punktem działania jest uzyskanie numeru REGON, który wydaje Urząd Statystyczny lecz tylko i wyłącznie gdy formą prowadzenia działalności jest spółka.

Aby uzyskać numer należy wypełnić wniosek RG-1 ze wskazaniem rodzaju planowanej działalności a następnie złożyć go w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Wtedy w przeciągu maksymalnie 14 dni numer REGON przesyłany jest na adres przedsiębiorcy lecz najczęściej jest wydawany tego samego dnia bądź następnego. Jeżeli formą działalności jest spółka cywilna, numer REGON wydawany jest spółce jako jednostce.

3.Trzecim punktem działania jest wyrobienie pieczęci firmowej oraz założenie konta firmowego w banku.

Obecnie banki prześcigają się w ofertach kont firmowych więc decyzja co do ich wyboru należy tylko w wyłącznie do nas, urzędy w tym nie uczestniczą. Istotne jest tylko aby poinformować o nim Urząd a także o wszelkich zmianach, które się z nim wiążą.
Jeżeli chodzi o pieczęć firmową, to jest ona potrzebna przy zakładaniu konta firmowego oraz przy wystawianiu faktur czy rachunków za sprzedaż. Wygląd pieczęci należy tylko i wyłącznie do nas,a z niezbędnych informacji które powinna ona zawierać są:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
 • dane teleadresowe siedziby firmy
 • numer NIP
 • numer REGON
 • Koszt wyrobienia pieczęci to około 50 złotych.

4. Czwartym krokiem w procesie działalności jest rejestracja numeru NIP oraz decyzja co do wyboru formy opodatkowania.

Przy firmie jednoosobowej NIP założyciela staje się NIP-em firmowym, tym niemniej w tym celu należy poinformować Urząd wypełniając odpowiedni formularz.

Zastanawiając się nad formą opodatkowania, mamy obecnie do wyboru:

 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • zasady ogólne
 • kartę podatkową
 • 19% podatek dochodowy
 • ryczałt przychodów ewidencjonowanych

5. Piątym krokiem jest wybór składek VAT.

Każdy kto rozpoczyna działalność podlega takim obowiązkowym ubezpieczeniom jak:

 • emerytalne
 • rentowe
 • wypadkowe
 • zdrowotne
 • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
 • dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Dodatkowo obowiązuję Cię opłaty za zatrudnianie pracowników:

 • składki ZUS dla pracowników
 • składki na Fundusz Pracy
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do ZUS, poniżej przedstawiamy potrzebne do tego formularze:

 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
 • ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).
W związku z nowelizacją od dnia 24 sierpnia 2005 roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność maja prawo do skorzystania ze zniżkowych składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane według obowiązujących składek.
Aczkolwiek zniżkę na ubezpieczenie społeczne mogą uzyskać osoby, które otworzyły działalność w czasie działania wyżej omówionej nowelizacji oraz pod warunkiem, że przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Czas trwania zniżki to 2 lata, co jest znakomitym okresem na rozkręcenie działalności gospodarczej nie ponosząc zbyt dużych kosztów.

Niestety zniżki nie uzyskają osoby, które w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej świadczyłyby usługi dla byłego pracodawcy, które w roku założenia firmy lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności wchodzące w zakres obowiązków.

6. Szósty krok obowiązuje tylko tych, którzy zatrudniają pracowników a dotyczy on zgłoszenia ich do Państwowej Inspekcji Pracy.